بکلایت ATV4316SLED

مهم ترین ویژگی های کالا
+
-
جنس PCB

آلومینیوم

نام شرکت سازنده

EASTERN STAR

بک لایت ATV4316SLED بکلایت ATV4316SLED بکلایت نیکورا ATV4316SLED بک لایت نیکورا 4316 بکلایت نیکورا 4316