تیکان OLED55B8PVA

مهم ترین ویژگی های کالا
+
-

پارت تیکان : 6870C-0745B