تیکان55-6870C-805A_2

مهم ترین ویژگی های کالا
+
-

پارت تیکان : 6870C-805A

 CPU :SW08006A

استفاده شده در تلویزیون های دوو - اسنوا - صنام و...

*در هنگام خرید به شماره CPU و سایز تلویزیون دقت کنید.