تیکانKD-65X8500D

مهم ترین ویژگی های کالا
+
-

پارت تیکان : 6870C-0562A